14821. HEITMÜLLER, J. C., Sammandrag af de mästa bote-medel...mynt...

HEITMÜLLER, J. C., Sammandrag af de mästa bote-medel, som en del i wårt samhälle upgifwa, til utehållande af mynts, wäxlars och warors stegrande med mera. Samt äfwen deras bepröfwande, huruwida de synas kunna mindre eller mera tjena til samma ändamåls : winnande, fördelte uti sju särskilte upgifter, som på andra sidan finnas antecknade. Til slut är ock anfördt: en del af de många och i hast blänkande förslag, som i både mindre och större private samqwäm upgifwas til botande af wåra : oredor, samt deras bepröfwande och jämförande med skriften. Äfwen har jag, til ärnående af en åsyftad korthet, här åberopat de skjäl i mina hos Petter Hesselberg 1764 tryckte Tanckar om auctioners nytta i gemen, då jag förmodat, at de : kunnat tjena til korthet och bewis i detta ämne. Framgifwit af J.C.H. Stockholm, tryckt i kongl. finska boktryckeriet, år 1765. (Finnes til kjöps i kongl. boktryckeri-boden och hos directeuren Salvius, samt i boklådan wid Riddarehus : torget för 1 daler 16. öre k:mt exempl.) Stockholm, 1765. s. 89-108 (komplett). Första sidan delvis lös i ryggen.

Varunr 14821

Auktion avslutad!
7 Juli 2019 18:19

Klubbslag7 00 SEK8 00 SEK 600 SEK20 00 SEK21 00 SEK22 00 SEK

Utrop 300 SEK

Budgivning

600 SEK2019-07-07 18:10
550 SEK2019-07-07 18:17
300 SEK Startpris

Webauktion

Avslutad

Avgifter

Köpprovision 18,8% Ink.moms

Övrig information

Administrationskostnaden är 200 kr oavsett antalet inropade objekt och inkluderar kostnad för rekommenderat brev (upp till 2 kg) inom Sverige. För fullständiga auktionsvillkor se www.myntauktioner.se